Personal Information

Tên
Trần Thị Ngoéc
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97530
Last Modified 2023-10-09 01:49:46

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Văn Trạm
Children ♂️ Trần Vệ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

đã tái giá, lấy ông Suyền họ Trần Xuân