Personal Information

Tên
Trần Khắc Thuộc
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97768
Last Modified 2023-10-09 08:08:34

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Thược
Mẹ Không Rõ
Family ID 97767
Last Modified 2023-10-09 08:07:38

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♀️ Trần Thị Đường
♀️ Trần Thị Em Đường

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍