Personal Information

Tên
Trần Đôn Quặc
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95340
Last Modified 2023-10-05 06:59:38

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Bồng
Mẹ họ Nguyễn
Family ID 95339
Last Modified 2023-10-05 06:58:04

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Nguyễn
Children ♂️ Trần Đôn Cúc

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍