Personal Information

Tên
Trần Đôn Bồng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94697
Last Modified 2023-10-05 06:56:57

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Vĩnh
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Đôn Ân
♂️ Trần Đôn Nhung
♂️ Trần Đôn Lộc
Family ID 94690
Last Modified 2023-09-09 14:08:47

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Nguyễn
Children ♂️ Trần Đôn Quặc

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Chức vụ: Ngụ trưởng Hữu vệ thập đội.