Personal Information

Tên
Phan Thị Em
Sinh ---- xã Đức Lập
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 99263
Last Modified 2023-10-12 12:59:15

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Lê Ngọc
Children ♂️ Trần Lê Quý
♀️ Trần Thị Thanh
♀️ Trần Thị Thuỷ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 xã Đức Lập

----
Death Mortal life terminates.

📍