Personal Information

Tên
Không Rõ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 94287
Last Modified 2023-10-05 01:20:34

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Đăng Như
Children ♂️ Đô Chỉ Huy Sứ Đồng Tri Thiêm Sự
♂️ Chánh Đội trưởng Đồng Tri Thiêm Sự

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍