Đô Chỉ Huy Sứ Đồng Tri Thiêm Sự

  0
  8

  Personal Information

  Name
  Đô Chỉ Huy Sứ Đồng Tri Thiêm Sự
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Đăng Như
  Mother Không Rõ
  Siblings ♂️ Chánh Đội trưởng Đồng Tri Thiêm Sự

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Nguyễn Thị La

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍