Personal Information

Tên
Họ Phạm
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97170
Last Modified 2023-10-08 12:42:16

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Đôn Diễn
Children ♂️ Trần Hệ
♂️ Trần Em Hệ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍