Personal Information

Tên
họ Nguyễn
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96893
Last Modified 2023-10-07 13:42:14

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Văn Tạo

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Gái đầu họ Nguyễn.