Personal Information

Tên
họ Đinh
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 94581
Last Modified 2023-09-09 13:19:44

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Công Tuần
Children ♂️ Lê Công Phó

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍