Personal Information

Tên
Trần Xuân Lạng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94605
Last Modified 2023-09-09 13:26:48

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đăng Giáp
Mẹ Họ Trần
Family ID 94604
Last Modified 2023-09-09 13:25:58

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Nguyễn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍