Personal Information

Tên
Trần Văn Hạo
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96899
Last Modified 2023-10-07 13:44:29

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Giản
Mẹ họ Lê
Family ID 96898
Last Modified 2023-10-07 13:43:14

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Tạo

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍