Personal Information

Tên
Trần Văn Dị
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96775
Last Modified 2023-10-10 08:00:25

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Cương
Mẹ họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Văn Cát
♂️ Trần Văn Tộ
♂️ Trần Văn Đạt
Family ID 96771
Last Modified 2023-10-07 12:22:24

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Trần
Children ♀️ Bà Cháu Quê
♂️ Trần Hữu Mưu
♀️ Trần Thị Tam
♂️ Trần Trí
♂️ Trần Dũng
♀️ Bà Cu Khương
♂️ Trần Hành

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Nhà nước cấp bằng Viên tử; Thọ 60 tuổi,