Personal Information

Tên
Trần Tư Ký
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97125
Last Modified 2023-10-08 12:03:00

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Ký
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Ba Ký
Family ID 97121
Last Modified 2023-10-08 11:59:32

Spouses ( 1 )

Spouse
Đinh Thị Tỉu
Children ♂️ Trần Lê Châu
♂️ Trần Lê Hải
♂️ Trần Lê Tường
♂️ Trần Lê Dương
♀️ Trần Thị Minh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍