Personal Information

Tên
Trần Truyền
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96473
Last Modified 2023-10-07 07:38:25

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hịch
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Phú
Family ID 96472
Last Modified 2023-10-07 07:37:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Hòa Lạc

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍