Personal Information

Tên
Trần Thị Ba
Sinh 1898
Giới tính ♀️ Female
Mất 1981
Person ID 98898
Last Modified 2023-10-11 13:39:49

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Đôn Ngụ
Children ♀️ Trần Thị Thường
♀️ Trần Thị Em
♂️ Trần Trúc Ngân
♀️ Trần Thị Tứ
♀️ Trần Thị Ngụ
♀️ Trần Thị Lục
♀️ Trần Thị Bảy

Sự kiện

1898
Birth Entering into life.

📍

1981
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

thọ 83 tuổi, mất ngày 25/ 7 âm.