Personal Information

Tên
Trần Thạc
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98270
Last Modified 2023-10-10 08:24:44

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Siêu
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Ngọc Trác
♂️ Trần Truy
Family ID 98264
Last Modified 2023-10-10 08:21:34

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Lĩnh
♂️ Trần Kỳ
♀️ Trần Thị Em Trạm

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍