Personal Information

Tên
Trần Ngoạn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97512
Last Modified 2023-10-09 01:44:40

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thuyết
Mẹ Họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Em Ngoạn
♀️ Trần Thị Ba
Family ID 97511
Last Modified 2023-10-09 01:43:56

Spouses ( 1 )

Spouse
Hồ Thị Toán
Children ♀️ Trần Thị Cháu
♂️ Trần Hồ Ngự
♂️ Trần Hồ Luận

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍