Personal Information

Tên
Trần Năng Thế
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96987
Last Modified 2023-10-07 14:17:38

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Kế
Mẹ họ đinh
Siblings ♂️ Trần Đôi Thế
Family ID 96986
Last Modified 2023-10-07 14:16:01

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍