Personal Information

Tên
Trần Năng Định
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98580
Last Modified 2023-10-10 14:37:18

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Nghĩa
Mẹ Không Rõ
Family ID 98579
Last Modified 2023-10-10 14:35:59

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đào

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍