Personal Information

Tên
Trần Kiệm
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98840
Last Modified 2023-10-11 08:23:26

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Ngoại
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Thuận
Family ID 98835
Last Modified 2023-10-11 08:21:03

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍