Personal Information

Tên
Trần Khắc Trinh
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95685
Last Modified 2023-10-06 00:15:34

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Nhượng
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Khắc Niên
♂️ Trần Khắc Biền
♂️ Trần Khắc Phó
♂️ Trần Khắc Đạt
Family ID 95681
Last Modified 2023-10-06 00:12:16

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Trần

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍