Personal Information

Tên
Trần Đôn Xu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94519
Last Modified 2023-09-09 12:59:28

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Loại
Mẹ họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Đôn Ngoạn
♂️ Trần Đôn Thiện
♂️ Trần Đôn Vĩnh
♂️ Trần Đôn Cừu
Family ID 94515
Last Modified 2023-09-09 12:57:46

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Đôn Tuyển
♂️ Trần Đôn Đỉnh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍