Personal Information

Tên
Trần Đôn Sum
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95263
Last Modified 2023-10-05 03:58:36

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Ảnh
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Đôn Huyên
♂️ Trần Đôn Cán
♂️ Trần Đôn Tải
♂️ Trần Đôn Chưởng
♂️ Trần Đôn Phò (Phù)
Family ID 95255
Last Modified 2023-10-05 03:51:23

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍