Personal Information

Tên
Trần Đôn Ngạch
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95372
Last Modified 2023-10-05 07:07:54

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Trung
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Đôn Hách
Family ID 95371
Last Modified 2023-10-05 07:06:52

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Đôn Viêm
♂️ Trần Đôn Thọ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍