Personal Information

Tên
Trần Bính
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98473
Last Modified 2023-10-10 13:29:58

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Sắc
Mẹ họ Trần
Siblings ♀️ Bà Ngoéc Ca
♀️ Bà Việt
♂️ Trần Lĩnh
Family ID 98459
Last Modified 2023-10-10 13:24:09

Spouses ( 1 )

Spouse
Nguyễn Thị Đôi
Children ♀️ Trần Thị Cháu
♀️ Trần Thị Hải
♂️ Trần Lê Đắc

Spouses ( 2 )

Spouse
Nguyễn Thị Tư

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍