Personal Information

Tên
Trần Ba Trị
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98560
Last Modified 2023-10-10 14:25:04

Cha mẹ ( 1 )

Mẹ họ Hoàng
Siblings ♀️ Trần Thị Ngoéc
♂️ Trần Năng Trị
♀️ Trần Thị Tư
Family ID 98551
Last Modified 2023-10-10 14:19:52

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍