Personal Information

Tên
Lương Thị Huỳnh
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ---- táng ở nghĩa trang 1 họ Lê Công Trung Lễ
Person ID 97882
Last Modified 2023-10-09 12:19:20

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Chữ
Children ♂️ Lê Doán
♀️ Lê Thị Thơ
♂️ Lê Duân

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍 táng ở nghĩa trang 1 họ Lê Công Trung Lễ

Additional Information

Additional Info

cụ Lương Thị Huỳnh người làng Hạ Tứ, Đức Thọ. Bà dạy dỗ con cháu rất nghiêm. Khi hai con trai đã trưởng thành có nghề nghiệp, vợ con; Bà giao nhà, đất ở thị xã Hà Tĩnh cho các con rồi về Trung Lễ làm phận sự người con dâu, trông nom vườn tược, ruộng hương hỏa thờ phụng tổ tiên. Bà mất năm 1958. Mộ ông bà cùng táng ở nghĩa trang 1 họ Lê Công Trung Lễ