Personal Information

Tên
Lê Tương
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95797
Last Modified 2023-10-06 01:19:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Thạch
Mẹ Họ Nguyễn
Siblings ♂️ Lê Vượng
Family ID 95793
Last Modified 2023-10-06 01:17:27

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍