Personal Information

Tên
Lê Thị Phì
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất 1/3
Person ID 97568
Last Modified 2023-10-09 03:46:43

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Trọng Ổn
Children ♀️ Trần Thị Chắt
♂️ Trần Văn Em

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

1/3
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

con gái đầu ông Nghĩa Phì, cháu thân thuộc  cụ ấm Ninh

mất 1/3/âm lịch (bị bệnh tả),