Personal Information

Tên
Lê Hách
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94847
Last Modified 2023-09-11 12:58:49

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Lê Công Phó
Mẹ họ Đặng
Siblings ♂️ Lê Bách
♂️ Lê Thạch
♂️ Lê Đích
Family ID 94840
Last Modified 2023-09-11 12:55:15

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍