Personal Information

Tên
Không Rõ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 98939
Last Modified 2023-10-11 13:57:23

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Đôn Sáu
Children ♀️ Trần Thị Phú

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

tái giá, lấy chồng họ Lê