TỘC TRƯỞNG

Trần Đức Thọ: 0796.190.259

Tộc trưởng: Trần Đức Thọ : 0796190259

Ban cán sự: Trần Văn Kính: 0855704074

Thủ quỹ: Trần Đức Thuận: 0384856120

Hỗ trợ kỹ thuật website
Nếu mọi người cần bổ sung thông tin gia phả thì xin liên hệ
BAN CÁN SỰ