Personal Information

Tên
Trần Nha
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96318
Last Modified 2023-10-07 06:22:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Huấn
Mẹ Không Rõ
Siblings ♀️ Bà Cu En
Family ID 96311
Last Modified 2023-10-07 06:20:32

Spouses ( 1 )

Spouse
Phạm Thị Đôi
Children ♀️ Trần Thị Nguyệt
♂️ Trần Gối

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍