Personal Information

Tên
Trần Văn Quần
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96737
Last Modified 2023-10-07 12:09:22

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Giác
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Nghĩa
♂️ Trần Văn Hoàn
Family ID 96733
Last Modified 2023-10-07 12:07:48

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Văn Đuôn
♂️ Trần Văn Toàn

Spouses ( 2 )

Spouse
Unknown
Children ♂️ Trần Văn Đuôn
♂️ Trần Văn Toàn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍